თანხის გადარიცხვა

შეუვსეთ ანგარიში თქვენს ახლობლებს პირდაპირ თქვენი უსადენო ტელეფონის ბალანსიდან.

დამატებითი ინფორმაცია
  • სერვისის აქტივაცია: 44 300 151 OK
    სერვისის აქტივაცია პაროლით: 44 300 151 # პაროლი (ოთხნიშნა რიცხი) და OK.
  • სერვისის საფასური: თანხის მიღებაც და გადარიცხვაც მაგთი ფიქსიდან - 15 თეთრი.
  • თანხის გადარიცხვა მაგთის, ბანის, მაგთი ფიქსის და ბალის ლარის ანგარიშზე: # ადრესატის 9-ნიშნა ნომერი # თანხა და OK.
  • თანხის გადარიცხვა ბალის ანგარიშებზე: # ადრესატის 9-ნიშნა ნომერი # თანხა # შესაბამისი ანგარიშის ნომერი და OK.
  • თანხის გადარიცხვა პაროლის გამოყენებით:# ადრესატის 9-ნიშნა ნომერი # თანხა # პაროლი და OK.
  • სერვისის გაუქმება: 44 300 150 და OK.
  • მაგთის, ბალის, ბანის და მაგთი ფიქსის ანგარიშზე ერთჯერადი გადასარიცხი მინიმალური თანხაა 1 ლარი, მაქსიმალური კი 10 ლარი.