თანხის გადარიცხვა

სერვისის აქტივაცია: 44 300 151  OK
სერვისის აქტივაცია პაროლით: 44 300 151 # პაროლი (ოთხნიშნა რიცხი) და OK.

  • თანხის გადარიცხვა: # ადრესატის 9-ნიშნა ნომერი # თანხა და OK.
  • თანხის გადარიცხვა პაროლის გამოყენებით:# ადრესატის 9-ნიშნა ნომერი # თანხა # პაროლი და OK.

გადარიცხვის საფასური:
მობილური ქსელი - 20 თეთრი (გადარიცხვისას).
მაგთი ფიქსი - 15 თეთრი (თანხის მიღებისას და გადარიცხვისას).

სერვისის გაუქმება: 44 300 150 და OK.
ერთჯერადი გადასარიცხი მინიმალური თანხაა 1 ლარი, მაქსიმალური კი 10 ლარი.