საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია KPMG-ის პასუხი კომუნიკაციების კომისიას საჯარო განცხადებაზე

10 / ნოემბერი / 2020

საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია KPMG-ის პასუხი კომუნიკაციების კომისიას, 2020 წლის 16 ოქტომბრის საჯარო განცხადებაზე საქართველოში ვირტუალური მობილური ოპერატორების (MVNO) სავალდებულო წესით დაშვების რეგულირებასთან დაკავშირებით

მაგთიკომის განცხადება:

კომუნიკაციების კომისიამ სრული იგნორირება გაუკეთა მაგთიკომის მიერ წარდგენილ მსოფლიოში 10 საუკეთესო საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიებიდან ექვსის (აქედან ორი “დიდი ოთხეულის” ე.წ. „Big 4“-ის წევრია) მიერ მომზადებულ დასკვნას საქართველოში ვირტუალური მობილური ოპერატორების (MVNO) სავალდებულო წესით დაშვების რეგულირებასთან დაკავშირებით, კერძოდ, მათი ექსპერტების აუდიტორულ კვლევას/ანალიზს/დასკვნას, რომ მობილური ვირტუალური ქსელის ოპერატორის (MVNO) სავალდებულო დაშვება საქართველოსთვის ნეგატიურ შედეგებს გამოიღებს.

მაგთიკომი ვარაუდობდა, რომ კომისია სათანადოდ შეისწავლიდა ხსენებულ დოკუმენტებს და განახორციელებდა ისეთ ქმედებებს,  რაც რისკის ქვეშ არ დააყენებდა სახელმწიფო უსაფრთხოებას და ზიანის მომტანი არ იქნეობოდა როგორც ქვეყნის, ასევე მობილური სატელეკომუნიკაციო დარგის შემდგომი განვითარებისათვის.

ვინაიდან, კომისიამ საჯარო სივრცეში გადაიტანა ამ თემის განხილვა, ისიც არაეთიკური და არაკვალიფიციური განცხადებების ტირაჟირებით, იძულებული ვართ საზოგადოებას მივაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია. ამჯერად, (Deloitte-ის; BDO-ს და Kalba International, Inc.-ის პასუხების შემდეგ) წარმოგიდგენთ აუდიტორული კომპანიის KPMG-ის პასუხს კომუნიკაციების კომისიის 2020 წლის 16 ოქტომბრის განცხადებაზე, რომელიც, კიდევ ერთხელ, ნათლად და ცალსახად ადასტურებს კომუნიკაციების კომისიის პოზიციის არამართებულობას.

KPMG-ის  პასუხი კომისიას:

წინამდებარე წერილი მიზნად ისახავს პასუხი გასცეს „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (GNCC)“ 2020 წლის 16 ოქტომბრის პასუხს, რომელშიც მარეგულირებელი განიხილავს მაგთიკომის მიერ წარდგენილ და ექვსი დამოუკიდებელი კონტრაქტორის მიერ მომზადებულ (მათ შორის KPMG) ანგარიშს საქართველოში MVNO-ს რეგულირებული წესით დაშვების შესახებ.

მიუხედავად იმისა, რომ კომისია პირდაპირ არ ახსენებს KPMG-ს ანგარიშს მის საპასუხო შეტყობინებაში, ის აკეთებს მინიშნებას იმაზე, რომ არცერთი დასკვნა „არ ემყარება საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზრის შესაბამისი სეგმენტის კვლევას და შესაბამისად, იდენტიფიცირებული „რისკები“ ვერ იქნება საფუძვლიანი ან დამაჯერებელი“ და რომ „დოკუმენტებში მოყვანილი ყველა მსჯელობა და შეფასება არის „სავარაუდო“ და „შესაძლო“.

KPMG-ს ანგარიში მომზადდა მეთოდოლოგიური საუკეთესო პრაქტიკის მიხედვით, საფუძვლიანად არის დოკუმენტირებული და ეფუძნება 93 სხვადასხვა კვლევასა და წყაროს, რომლებიც შერჩეულ იქნა საქართველოსთან მიმართებაში შესადარისობის და გამოყენებადობის გათვალისწინებით და მოხდა ყველა მათგანის ციტირება ანგარიშში, იმგვარად, რომ ნებისმიერ მკითხველს შეუძლია დამოუკიდებლად გადაამოწმოს დასკვნა. აღნიშნული მიზნით, ანგარიში ამჟამად გახდა საჯარო.

ჩვენ გვესმის და პატივს ვცემთ კომისიის, როგორც საქართველოში ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებული პირების მიერ განხორციელებული საქმიანობების ერთადერთი მარეგულირებლის როლს და პასუხისმგებლობას, ასევე ვაფასებთ დეტალურ პასუხებს, მეთოდოლოგიებს და წყაროებს, რომლებიც ზემოაღნიშნული შეტყობინების ფარგლებში არის წარმოდგენილი და რომლებიც ჩვენ გულდასმით შევისწავლეთ.

ამ ანალიზიდან გამომდინარეობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კომისია პირდაპირ არ ეწინააღმდეგება KPMG–ის არგუმენტებს ან წყაროებს, მას საბოლოოდ განსხვავებული დასკვნები გამოაქვს შემდეგთან დაკავშირებით i) საქართველოს მობილური კომუნიკაციების ბაზრის აღქმული კონკურენტუნარიანობა, და ii) საქართველოში MVNO–ს სავალდებულო წესით დაშვების მოსალოდნელი შედეგები. კომისიის მიერ წარმოდგენილი წყაროების შესწავლით, ჩვენ გვჯერა, რომ აღნიშნული დასკვნა სუბიექტური ანალიზის შედეგია, რადგან ორივე ანგარიშში კონტექსტუალიზაციის ქართულ რეალობაზე გამოყენებამ განსხვავებული ხედვა გამოიწვია, რასაც ჩვენ შევეცდებით რომ ხაზი გავუსვათ შემდეგი რამდენიმე გვერდის ფარგლებში, საქართველოს მობილური კომუნიკაციების ბაზრის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.

წინამდებარე ანგარიშის დანართი 1-ში იხილეთ „რეგულირებული MVNO დაშვება საქართველოში“ თაობაზე ჩვენს მიერ გაცემული პირველადი ანგარიში.

KPMG-ის სრული პასუხი ქართულ ენაზე

KPMG -ის სრული პასუხი ინგლისურ ენაზე