ნომრის პორტირება

გსურს, საუკეთესო ქსელში იყო ჩართული, მაგრამ ნომრის დაკარგვა არ გინდა?
ნომრის შეუცვლელად, სრულიად უფასოდ დაპორტირდი მაგთის ქსელში და გამოცადე ხარისხი პირველივე წუთებიდან!

პორტირებისთვის აუცილებელია მაგთის SIM-ბარათი, რომლის მიღებაც უფასოდ შეგიძლიათ მაგთის ნებისმიერ ოფისში.
გაითვალისწინეთ, რომ eSIM-ის ღირებულებაა - 10  

ხშირად დასმული კითხვები:

ვის შეუძლია SIM-ბარათის მიღება?
დისტანციურად პორტირების შევსებისას შესაძლებელია ფიზიკური SIM-ბარათის ან eSIM-ბარათის მიმღები პირი იყოს როგორც ნომრის იურიდიული მფლობელი, ასევე ნებისმიერი სხვა პირი. ამისათის, ფიზიკური SIM-ბარათის ან eSIM-ბარათის მიმღებმა პირმა პორტირების განაცხადის შევსების პროცესში უნდა გაიაროს იდენტიფიცირების პროცედურა, ხოლო არადისტანციურად პორტირების შევსებისას ფიზიკური SIM-ბარათის ან eSIM-ბარათის მიმღები პირი უნდა იყოს ნომრის იურიდიული მფლობელი.
როდის მოხდება პორტირება?
პორტირება განხორციელდება პორტირების განაცხადის დარეგისტრირებიდან (SIM-ბარათის მიღებიდან) 1 სამუშაო დღეში. თუ პორტირება ხორციელდება დისტანციურად თქვენ მიერ შერჩეულ ვადაში - პორტირების განაცხადის დარეგისტრირებიდან 1-დან 5 სამუშაო დღეში.
რა შემთხვევაში შეიძლება ვერ განხორციელდეს ნომრის პორტირება (უარის მიზეზები)?
ნომრის პორტირება ვერ განხორციელდება, თუ:
  • დასაპორტირებელი ნომერი გაფორმებულია სხვა პირზე ან ნომრის მფლობელი დაუდგენელია;
  • დასაპორტირებელ ნომერზე ირიცხება გასული თვის/თვეების დავალიანება და/ან დასაპორტირებელი ნომრის შემოწმებისას მასზე ფიქსირდება მომსახურების შეზღუდვა მიმდინარე დავალიანების გამო;
  • ქსელში ჩართვიდან (აბონენტად გახდომიდან) ან სააბონენტო ნომრის ბოლო პორტირებიდან არ გასულა 30 დღე;
  • პორტირების მსურველ პირს უკვე წარდგენილი აქვს განცხადება იმავე სააბონენტო ნომრის სხვა ოპერატორის ქსელში პორტირების თაობაზე.
შემიძლია, თუ არა პორტირების განაცხადის ხელმეორედ შევსება?
ნომრის პორტირებაზე განაცხადის ხელმეორედ შევსება შესაძლებელია:
  • პორტირებაზე უარის მიღების შემთხვევაში, უარის მიზეზების აღმოფხვრის შემდეგ;
  • უკვე პორტირებული ნომრის ხელმეორედ პორტირების სურვილის შემთხვევაში, ამ ნომრის ბოლო პორტირებიდან 30 დღის გასვლის შემდეგ.
იცვლება, თუ არა ნომერი პორტირებისას?
ნომრის პორტირებისას ნომერი არ იცვლება, რჩება იგივე.
რამდენჯერ შემიძლია ნომრის პორტირება?
ნომრის განმეორებით პორტირება შესაძლებელია ნებისმიერი სიხშირით, ბოლო პორტირებიდან 30 დღის შემდეგ.
შესაძლებელია, თუ არა ნომრის პორტირების მოთხოვნის გაუქმება?
ნომრის პორტირების მოთხოვნის გაუქმება შესაძლებელია პორტირების დრომდე 1 საათით ადრე.

იხილეთ:
პორტირების განაცხადის ფორმა
დისტანციური პორტირების განაცხადის ფორმა

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:
სააბონენტო ნომრის გაუქმების (ტერმინაციის) შემთხვევაში, ნომერი უბრუნდება მის თავდაპირველ მფლობელ ოპერატორს, ამიტომ მიმღებ ოპერატორთან ნომრის აღდგენა შეუძლებელია.