მომსახურების პირობები

მაგთი ფიქსის წინასწარი გადახდის აბონენტები სარგებლობენ შემდეგი პირობებით:

  • 1-წამიანი აღრიცხვა - საქართველოსა და უცხოეთის მიმართულებით განხორციელებული ზარების ზარები აღირიცხება და დაანგარიშდება 1-წამიანი სიზუსტით.
  • უწყვეტი კავშირი - ერთიანი, უწყვეტი ზარის მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 30 წუთი;
  • 1 წელი შემავალი და გამავალი ზარი / SMS ანგარიშზე თანხის არსებობის შემთვევაში.
  • თუ ანგარიშზე თანხა ამოგეწურათ, შემომავალი ზარები/ SMS გარანტირებული გექნებათ ბოლო გადახდიდან 1 წლის განმავლობაში.
  • თუ 1 წლის გასვლამდე არ შეავსეთ ანგარიში, ნომერი ორმხრივად გაითიშება და გათიშვიდან 1 წლის შემდეგ (თუ ამასობაშიც არ შეივსო ანგარიში), ნომერი გაუქმდება. ნომრის ანგარიშზე არსებული ბონუს-ერთეულები უქმდება.
  • ნომრის ანგარიშზე დარჩენილი თანხა აბონენტს დაუბრუნდება ხელშეკრულების შეწყვეტის ფორმის შევსებიდან 10 დღის განმავლობაში, მომსახურების ხარჯების გამოკლებით.