კრედიტი

ისარგებლეთ მომსახურებით მაშინაც კი, როდესაც თანხა ბალანსზე ამოგეწურებათ.

დამატებითი ინფორმაცია
  • კრედიტით სარგებლობის მაქსიმალური ვადაა - 10 დღე საანგარიშო თვის განმავლობაში იმ თარიღიდან, როდესაც უნდა მომხდარიყო მომსახურების ყოველთვიური სააბონენტოს გადახდა;
  • სააბონენტო გადასახადის გადახდისას, პირველ რიგში გადახდილი თანხიდან დაიფარება კრედიტით სარგებლობის პერიოდში დარიცხული მომსახურების საფასური;
  • კრედიტის დაფარვის შემდგომ, დარჩენილი სააბონენტო გადასახადით მომსახურება მოგეწოდებათ არა სრული 30 დღის განმავლობაში, არამედ იმდენი დღე, რამდენზეც დარჩენილი თანხა იქნება საკმარისი.
  • კრედიტით სარგებლობა შეუძლიათ წინასწარი გადახდის სისტემის აბონენტებს;
  • კრედიტის გასააქტიურებლად აბონენტის საკონტაქტოდ მითითებული ნომრიდან დარეკეთ: 032 220 00 00 (ცხელი ხაზი) ან 032 220 05 05 (ავტომატური გააქტიურება).

კრედიტის გააქტიურება ასევე შესაძლებელია აბონენტის პირადი სივრციდან და მაგთის მომსახურების ოფისებიდან