ნომრის დაფარვა

დაფარეთ ან გამოაჩინეთ თქვენი ნომერი ადრესატთან დარეკვისას.

დამატებითი ინფორმაცია
  • ნომრის დასაფარად უნდა:
    • გაიაქტიუროთ სერვისი 443 25 47-ზე დარეკვით
    • დარეკვისას გამოიყენოთ შემდეგი ფორმატი: #31#აბონენტის 9-ნიშნა ნომერი
  • სერვისის ჩართვის ერთჯერადი ღირებულება: 5
  • დღური სააბონენტო: 5 თეთრი
  • სერვისის გაუქმება: 443 7452
  • გაითვალისწინეთ, თუ ადრესატს ჩართული აქვს ნომრის ამომცნობი ფუნქცია, მოხდება თქვენი ნომრის იდენტიფიცირება. ასევე, თქვენი ნომერი გამოჩნდება ადრესატის დეტალურ ამონაწერში.
  • სერვისით ვერ ისარგებლებთ ნულოვანი ან მინუს ბალანსის შემთხვევაში, რადგანაც ამ დროს არ ხდება სერვისის სააბონენტოს ჩამოჭრა.