დარეკვის წესები

მობილურზე:5, ოპერატორის კოდი, ნომერი და OK (5 99 XX XX XX OK)
ფიქსირებულ ქსელზე:0, ქალაქის კოდი, ნომერი და OK (0 32 XXX XX XX OK)
სილქნეტის ფიქსირებულ ქსელზე:570, ნომერი და OK (570 XX XX XX OK)
საზღვარგარეთ:00, ქვეყნის კოდი, ქალაქის ან მობილური ოპერატორის კოდი, ნომერი და OK.
ან
სხვა საერთაშორისო კოდი, შემდეგ 00, ქვეყნის კოდი, ქალაქის ან მობილური ოპერატორის კოდი, ნომერი და OK
უცხოეთის ფიქსირებული ქსელიდან მაგთიკომის მობილურ ქსელში:+ საქართველოს კოდი 995, ქალაქის ან ოპერატორის კოდი, ნომერი და OK (+ 995 599 XX XX XX OK; +995 32 XXX XX XX OK,
+ 995 790 XX XX XX OK)