მომსახურების ცვლილებისას აბონენტის უფლებების შესახებ ინფორმაცია

მომხმარებელი უფლებამოსილია, ახალი პირობების ან ტარიფების ძალაში შესვლამდე, შეცვალოს მომსახურების პაკეტი, ან შეწყვიტოს იმ მომსახურების სახეობა, რომელსაც ეხება ცვლილებები, ან შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

თუ მომხმარებელი გააგრძელებს მომსახურების შეცვლილი პირობებით მიღებას, მიიჩნევა, რომ იგი სრულად ეთანხმება ცვლილებებს. მსგავს შემთხვევაში, ხელშეკრულების შეწყვეტა შესაძლებელია ჯარიმის გადახდის გარეშე.