სტანდარტული ტარიფები

წუთის ფასი ფიქსირებულ ქსელებზე: 4 თეთრი

წუთის ფასი მობილურ ქსელებზე: 20 თეთრი

SMS: 3 თეთრი

ინტერნეტი: 1 წუთი 1 თეთრი

სტანდარტული, თუ სხვა სახის ტარიფების/აქციების/შეთავაზების პირობები არ ვრცელდება ინტელექტუალური ქსელებით მომსახურებისას (ე.წ. „სპეც. ნომრები“) განხორციელებულ ზარებზე/მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებზე.