ოპტიკური ინტერნეტი
30 Mbps
37
30 დღე
50 Mbps
50
30 დღე
100 Mbps
100
30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია

დაამატეთ სააბონენტოს 3 ლარი და მიიღეთ 10 მბ/წმ-ით მეტი სიჩქარე.

ინტერნეტის ხარისხის მაჩვენებელი
პაკეტი30 Mbps50 Mbps100 Mbps
მაქსიმალური სიჩქარე:3050100
მინიმალური სიჩქარე:61020
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე:244080
დაყოვნება:< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;< 400 მილიწამი;
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი:< 3 %;< 3 %;< 3 %;
ჯიტერი:< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.< 50 მილიწამი.