კორპორაციული მობილური ინტერნეტ მომსახურება

ერთეულებისაფასური
1 000 მბ.5
3 000 მბ.9
5 000 მბ.12
20 000 მბ.30
ულიმიტო მბ.150
  • ერთეულების გამოყენება, მიუხედავად მისი შეძენის თარიღისა, შესაძლებელია კალენდარული თვის ბოლო დღის ჩათვლით.
    შემდგომი 7 დღის ვადაში ახალი პაკეტის შეძენის შემთხვევაში, ახალი პაკეტის ერთეულებს დაემატება ნომერზე არსებული გაუხარჯავი ერთეულები. სხვა შემთხვევაში გაუხარჯავი ერთეულები გაუქმდება.
  • პაკეტების შეძენა შესაძლებელია მომხმარებლის მხრიდან მხოლოდ წერილობითი მოთხოვნის და ოპერატორის მიერ მოთხოვნილი პაკეტის გააქტიურების საფუძველზე, სხვა შემთხვევაში იმოქმედებს სტანდარტული ტარიფები.