კორპორაციული მობილური ინტერნეტ მომსახურება

ერთეულებისაფასური
1 000 მბ.5
3 000 მბ.9
5 000 მბ.12
20 000 მბ.30
ულიმიტო მბ.150

 

  • ავტომატურად გააქტიურებული პაკეტის შემთხვევაში, ერთეულების გამოყენება, მიუხედავად მისი შეძენის თარიღისა, შესაძლებელია კალენდარული თვის ბოლო დღის ჩათვლით.
  • პაკეტის ერთჯერადად გააქტიურების შემთხვევაში ერთეულების გამოყენება შესაძლებელია 30 კალენდარული დღის ვადით;
  • გაუხარჯავი მეგაბაიტები გენახებათ პაკეტის ვადის ამოწურვიდან 7 დღის განმავლობაში. 7 დღის შემდეგ მეგაბაიტები გაუქმდება;
  • თუ პაკეტის ვადის ამოწურვიდან 7 დღის განმავლობაში შეიძენთ მობილური ინტერნეტ პაკეტს ახალ ინტერნეტპაკეტს, გაუხარჯავი მეგაბაიტები დაემატება ახალ პაკეტს;
  • პაკეტების შეძენა შესაძლებელია მომხმარებლის მხრიდან მხოლოდ წერილობითი მოთხოვნის და ოპერატორის მიერ მოთხოვნილი პაკეტის გააქტიურების საფუძველზე, სხვა შემთხვევაში იმოქმედებს სტანდარტული ტარიფები.