კორპორაციული SMS პაკეტები

ერთეულისაფასური
1 SMS1
400 SMS2.50
ულიმიტო SMS7

 

  • ავტომატურად გააქტიურებული პაკეტის შემთხვევაში, ერთეულების გამოყენება, მიუხედავად მისი შეძენის თარიღისა, შესაძლებელია კალენდარული თვის ბოლო დღის ჩათვლით.
  • პაკეტის ერთჯერადად გააქტიურების შემთხვევაში ერთეულების გამოყენება შესაძლებელია 30 კალენდარული დღის ვადით;
  • გაუხარჯავი სმს-ები გენახებათ პაკეტის ვადის ამოწურვიდან 7 დღის განმავლობაში. 7 დღის შემდეგ სმს-ები გაუქმდება;
  • თუ პაკეტის ვადის ამოწურვიდან 7 დღის განმავლობაში შეიძენთ სმს პაკეტს ახალ სმსპაკეტს, გაუხარჯავი სმს-ები დაემატება ახალ პაკეტს;
  • პაკეტების შეძენა შესაძლებელია მომხმარებლის მხრიდან მხოლოდ წერილობითი მოთხოვნის და ოპერატორის მიერ მოთხოვნილი პაკეტის გააქტიურების საფუძველზე, სხვა შემთხვევაში იმოქმედებს სტანდარტული ტარიფები.