კორპორაციული SMS პაკეტები

ერთეულისაფასური
100 SMS1
1000 SMS5
ულიმიტო10
  • ერთეულების გამოყენება, მიუხედავად მისი შეძენის თარიღისა, შესაძლებელია კალენდარული თვის ბოლო დღის ჩათვლით.
  • შემდგომი 7 დღის ვადაში ახალი პაკეტის შეძენის შემთხვევაში, ახალი პაკეტის ერთეულებს დაემატება ნომერზე არსებული გაუხარჯავი ერთეულები. სხვა შემთხვევაში გაუხარჯავი ერთეულები გაუქმდება.
  • პაკეტების შეძენა შესაძლებელია მომხმარებლის მხრიდან მხოლოდ წერილობითი მოთხოვნის და ოპერატორის მიერ მოთხოვნილი პაკეტის გააქტიურების საფუძველზე, სხვა შემთხვევაში იმოქმედებს სტანდარტული ტარიფები.