კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესები

წინამდებარე მომსახურების კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესები (Fair use Policy) შემუშავებულია მომსახურების ხარისხის, უსაფრთხოების და მაგთიკომის/მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით და წარმოადგენს ზოგადი ქცევის წესს, რომელსაც უნდა დაეთანხმოს მაგთიკომის ყველა აბონენტი, მაგთიკომის მიერ შეთავაზებული ნებისმიერი მომსახურებით სარგებლობისას.

უპირველეს ყოვლისა, ყველა აბონენტი ვალდებულია მომსახურება გამოიყენოს მხოლოდ პირადი სარგებლობისთვის, პირადად და მხოლოდ კანონიერი მიზნებისათვის.

ქვემოთ არის მოცემული ის ქმედებები, რაც ჩვენს მიერ აღქმული იქნება როგორც მომსახურების არაკეთილსინდისიერი სარგებლობა.

მომსახურების არაკეთილსინდისიერ სარგებლობად ჩაივლება:

  • მაგთიკომის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე, მომსახურების/სიმ-ბარათის გამოყენება საკონტაქტო ცენტრების, ლატარიის, ხმის მიცემის, გათამაშებების, რეკლამის, კონკურსების ორგანიზებისათვის, მარკეტინგის, ტელემარკეტინგის ან სხვაგვარი კომერციული, არა პირადი მიზნებით მოხმარებისთვის.
    მაგალითად: შეტყობინების გაგზავნა უჩვეულოდ დიდი ოდენობის ადრესატებისთვის (bulk sms, spam), უჩვეულოდ დიდი ოდენობის შეტყობინების/ზარების განხორციელება დროის მცირე პერიოდში, არასასურველი გზავნილის (spam) გაგზავნა, უჩვეულოდ დიდი ოდენობის ნომრებზე/ადრესატთან, ავტომატურ რეჟიმში ან არასასურველიშეტყობინებების/ზარების განხორციელება, მათ შორის რაიმე სახის მომსახურების თუ პროდუქტის რეკლამირების მიზნით;
  • მომსახურების გადაყიდვა ნებისმიერი ფორმით, მესამე პირისათვის მომსახურებით სარგებლობის უფლების (სასყიდლით ან უსასყიდლოდ) მინიჭება, სააბონენტო ნომრის გაყიდვა;
  • ნებისმიერი შემდეგი მანიპულაცია - ქსელში უნებართვო ჩართვა, ტრაფიკის დამისამართება, ხელოვნურად დიდი მოცულობის ტრაფიკის დაგენერირება, ავტომატური გამოძახება/დარეკვა, ზარის ტრანზიტი, ზარების უწყვეტი დამისამართება, ზარების განხორციელება სპეციალური მოწყობილობით (მათ შორის ე.წ. სიმ-ბოქსით), ერთდროული (პარალელური) მრავალჯერადი ზარების განხორციელება, ნომრის/IP მისამართის ცვლილება, სიმ-ბარათის კლონირება;
  • სპამის, დაუშვებელი პროდუქციის, კომპიუტერული ვირუსის, თაღლითური ან მავნე პროგრამების გავრცელება, მრავალჯერადი მცდელობა წინასწარი გადახდის სისტემის ბარათის გააქტიურების მიზნით;
  • მომსახურების მიღება მესამე პირთა პირადი ცხოვრების ან მათი სიმშვიდის შემლახავი, მუქარის შემცველი, მათთვის მატერიალური ზიანის მიმყენებელი, ცილისმწამებლური, შეურაცხმყოფელი ან სხვა ნებისმიერი მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებისათვის ან რამაც შესაძლებელია ზიანი მიაყენოს როგორც მესამე პირებს, ასევე მაგთიკომს;
  • მომსახურების მიღება თაღლითური ან სხვა სახის კანონსაწინააღმდეგო მიზნებისათვის;
  • ტექნოლოგიურ კომპონენტებში (აგრეგატებში), პროგრამებში, მონაცემთა ბაზებში და ინტერნეტის სხვა კომპონენტებში არასანქცირებული შეღწევა ან არასანქცირებული წვდომა მაგთიკომის ინფრასტრუქტურის რაიმე სახის რესურსებთან, მათ შორის მონაცემების შეგროვების, შეცვლის, წაშლის ან კოპირების მიზნით;
  • მაუწყებლობის ტრანზიტისას მისი შემდგომი გადაცემა, საჯარო ჩვენება, ხელახალი ტრანსლაცია. ჩაწერა, ასლის გადაღება და სხვა ნებისმიერი საშუალებით მომსახურების კომერციული მიზნით გამოყენება.

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს მიერ მოხდება ამ წესების დარღვევა ან მაგთიკომს გააჩნია გონივრული ეჭვი, რომ თქვენს მიერ ირღვევა წინამდებარე წესები, მომსახურების მიწოდება შეჩერდება წინასწარი შეტყობინების გარეშე. მომსახურების მიღება აღდგება, დარღვევის აღმოფხვრის და თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში მისი შეზღდუვიდან 15 დღის ვადაში. თუ თქვენს მიერ განმეორებით მოხდება ამ წესების დარღვევა, თქვენთან გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყდება და შესაბამისად შეგიწყდებათ მომსახურების მიწოდება, თუ სხვა რამ არის გათვალისწინებული კონკრეტული მომსახურების ხელშეკრულებით. ზიანის ანაზღაურების წესი განსაზღვრულია ხელშეკრულებით.

მაგთიკომი ასევე უფლებამოსილია წინამდებარე წესების დარღვევის გონივრული ეჭვის არსებობისას საკომუნიკაციო ქსელის უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველსაყოფად და სხვა აბონენტებისათვის მომსახურებების შეუფერხებლად მიწოდების მიზნებისათვის დააწესოს გარკვეული შეზღუდვები გამავალი/შემავალი ზარების ხანგრძლივობაზე და მოცულობაზე, გაგზავნილი/მიღებული შეტყობინებების ოდენობაზე, ზოგადად ტრაფიკზე, სრულად ან ნაწილობრივ განაკავშიროს მომხმარებელი ქსელიდან ან შეამციროს ან შეზღუდოს ინტერნეტ კომუნიკაციის ტრაფიკი.

მომსახურების ხელშეკრულებით, ასევე შესაძლოა გათვალისწინებულ იყოს სხვა სახის ზომები და პასუხისმგებლობა, ამ წესების დარღვევისათვის.